Nieuwsbrief Valkenbos

mei  2019 - nummer 12

Agenda:  
29-05 Studiedag (school gesloten)
05-06 Suikerfeest
30-05 Hemelvaart
31-05 School gesloten

Bericht vanuit de Oudervereniging

Bericht van de Oudervereniging over mogelijke opheffing

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

September 2015 zijn wij, Bas Mulder, Paula Souverijn en Marion van Geest, door de Algemene Ledenvergadering van ouders en verzorgers verkozen tot het bestuur van de Oudervereniging (OV). De afgelopen jaren hebben we ons ingezet om, met jullie bijdrage en instemming, deels een nieuwe bestemming te geven aan de ouderbijdrage. Het belangrijkste bewijs daarvan is de inhuur van het KOO. De leerlingen krijgen inmiddels regulier, met behulp van een vakdocent kunstonderwijs van het KOO, een uur per week muziekles, drama of theater. Het tij kan echter zomaar keren. Dit nieuwsbericht is bedoeld om jullie te informeren over de mogelijke opheffing van de OV.

Bas Mulder heeft jarenlang de taak van penningmeester op zich genomen. Komend schooljaar is Bas geen lid meer van de vereniging omdat zijn zoon van school gaat en zal hij dus ook geen penningmeester meer kunnen zijn. Ondanks herhaalde oproepen hebben wij tot nu toe geen enkele ouder bereid gevonden deze bestuursfunctie over te nemen. Dit is voor de vereniging een onwerkbare situatie. In de praktijk zal dit betekenen dat de oudervereniging in haar huidige vorm ophoudt te bestaan. Zowel Marion als Paula hebben niet de tijd en de ambitie om de taak van Bas over te nemen.

Wat betekent deze situatie voor het voortbestaan van de ouderbijdrage en de activiteiten die daarmee gefinancierd worden? In overleg met de directie van onze school is gekozen voor een  oplossing die de ouderbijdrage en de bijbehorende activiteiten op een goede manier ‘in de lucht houdt’. Deze gelden worden voortaan geïnd door de school (en niet meer door de OV) en bijgehouden in het financiële programma van het bestuur van de Haagse Scholen. De medezeggenschapsraad controleert deze geldstroom altijd één keer peer jaar. Momenteel heeft de school vanuit deze gelden nog voor twee jaar een contract met KOO. Er zal daarom de eerste periode niets hoeven veranderen. Na twee jaar zal er een evaluatie plaatsvinden van de activiteiten van het KOO. Hier wordt u als ouder uitgebreid bij betrokken. Overigens blijven de andere met de ouderbijdrage gefinancierde activiteiten, denk aan de schoolreis en de verschillende schoolfeesten, ook gewoon doorgaan.

Als bestuur willen wij de eerstvolgende ALV in september, naast de jaarlijkse behandeling van de jaarrekening en de begroting, gebruiken om de OV op een goede manier op te heffen en af te sluiten. Tenminste, als deze koers definitief vaste vorm krijgt. Als één van jullie zich alsnog geroepen voelt om zijn financiële en bestuurlijke talenten in te zetten en de nieuwe penningmeester van de OV wil worden: goed nieuws, we horen dan graag van je!

Bij vragen of opmerkingen zijn wij te bereiken op onderstaand e-mailadres.

Met hartelijke groeten,

Marion van Geest, Bas Mulder en Paula Souverijn.

valkenbosoudervereniging@gmail.com

Da Vinci

Nieuwe versie

Hoe leren de kinderen bij ons op school binnen het kosmisch onderwijs? 
Wij zijn dit schooljaar gestart met de nieuwe versie van Da Vinci. Komend schooljaar zetten wij deze lijn door naar de bovenbouw. 

Kosmisch onderwijs

De opbouw

Onder- en middenbouw
Bij de kleuters zetten we het raam open en halen we de wereld naar binnen. We houden de thema’s en onderwerpen heel dicht bij de kinderen en behandelen veel kringlopen, zoals van eitje tot vis en van zaadje tot bloem. Aan het einde van de onderbouw vragen de kinderen zich af: waar kwam het allereerste zaadje dan vandaan?

Hier & Daar, Toen, Nu & Later
Vandaar dat we in de middenbouw elke keer opnieuw  beginnen bij de oerknal en de scheppingsverhalen. Ook onderzoeken de kinderen hoe de aarde en de werelddelen zijn ontstaan. Via het ontstaan van het eerste leven komen we terecht bij de eerste mensen. We gaan uit van de directe leefwereld van de kinderen en vergelijken steeds twee lijnen: plaats en tijd. Hoe is het hier en hoe is het daar? Bijvoorbeeld: Als we híer naar een boom kijken, zijn er daar (in de woestijn, op de Noordpool, op Pluto, of…) ook bomen? Daarnaast vergelijken we ook telkens vroeger, nu en later. Dus: deze boom is er nu, was die er vroeger ook? Zijn er later ook nog bomen? Hoe zien die er dan uit?

Vaardigheden leren
In  de middenbouw zijn de kinderen ook actief met alle voorbereidende vaardigheden, kennis en competenties voor de bovenbouw zoals tijdsbesef, je werk overzien en plannen met het Helikoptermodel, het leren maken van een mindmap en het voorbereiden op een toets.

Bovenbouw: In contact met andere volken
In de bovenbouw ligt de focus op de menselijke beschaving. We beginnen bij de Egyptenaren en eindigen in het heden . De volkeren zijn zo gekozen dat alle werelddelen en tijdperiodes aan bod komen en daarmee alle topografie, klimaten, dieren, planten, religies en filosofieën op aarde. Kinderen leren om met de ogen van al die andere culturen te kijken en zo ervaren ze het wereldburgerschap.

Suikerfeest

Het Suikerfeest is een islamitisch feest. Met het Suikerfeest wordt het einde van de Ramadan gevierd. In het Arabisch heet dit feest id-oel-fitr. Id-oel-fitr betekent feestdag ter gelegenheid van het breken. Met “het breken” bedoeld men het breken van het vasten. De datum van het Suikerfeest hangt ook samen met de maan. Bij het zien van de jonge maansikkel na de maand Ramadan begint het Suikerfeest. Het Suikerfeest duurt officieel drie dagen. 
De kinderen krijgen 1 dag verlof. Zou u zo vriendelijke willen zijn een verlofbrief in te vullen.

Overblijf/ TSO kosten

Wanneer uw kind gebruik maakt van onze TSO dienst (overblijven) zijn hier per schooljaar verplichte kosten aan verbonden. Helaas heeft nog niet iedereen deze betaald. Zou u deze zo spoedig mogelijk kunnen overmaken. U krijgt komende week een persoonlijk bericht hierover via MSI.

Kosten voor een heel schooljaar:
125,00 euro voor het eerste kind,
 95,00 voor het 2e kind en
 70,00 voor 3e en volgende kind.

Betalen op IBAN: NL 46 INGB 000 723 4034 t.n.v. DHS Valkenbos.

Met de vermelding: TSO en de voor-en achternaam van het kind.

Schoolvakanties 2019-2020

Komend schooljaar

Herfstvakantie: 21-25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23-12 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24-02 t/m 28-02 2020
Mei vakantie: 27-04 t/m 08-5 2020
Zomervakantie: 20-07 t/m 28-08 2020

Studiedagen: school gesloten
16- 09 2019   06-12 2019 
18-10 2019    06-01 2020
18-03 2020    21-02 2020
11-05-2020    19-06 2020