Nieuwsbrief Valkenbos

Vanaf 8 juni zijn alle kinderen weer welkom

Samen staan wij sterk.

Wij blijven het protocol vanuit POraad volgen

Vanaf maandag 8 juni komen de kinderen allemaal weer naar school. Wat fijn dat wij met alle kinderen zo toch nog het schooljaar kunnen afsluiten. Om er voor te zorgen dat dit in veiligheid gebeurt volgen wij de richtlijnen van het RIVM, de Haagse Scholen en de PO raad. In het kort:

  • Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
  • Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
  • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te
    worden.
  • Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
    Bij deze fase zijn de scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke. 

Vandaar dat deze nieuwsbrief belangrijk is. Zou u hem goed willen lezen?

Halen en brengen blijft tot de zomervakantie ongewijzigd

Totdat er nieuwe richtlijnen zijn.

Ouders zijn helaas op dit moment niet welkom in school of op ons schoolplein. Om te voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan werken wij met een tijdslot. Wij vragen u dan ook echt uw kind(eren) op tijd te brengen en te halen. Ook vragen wij u om het afscheid kort te houden en om één ouder per gezin de kind(eren) bij de hekken af te laten leveren. Er zal een looproute zijn voor ouders die naar het kinderdagverblijf gaan. Zij mogen het plein betreden via deze looproute. 

Om het brengen en halen van de kinderen zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken wij het volgende:
Kom via de Fahrenheitstraat en verlaat de Cederstraat via de Valkenboskade.  Zo wordt de Cederstraat één richtingsverkeer. Loop zoveel mogelijk aan de rechterkant van de stoep. Mocht het niet lukken de Cederstraat te verlaten via de Valkenboskade, wilt u dan gebruikmaken van de stoep aan de overkant van de school. 

De schooltijden blijven onveranderd

Wij blijven werken met een tijdslot

Om 8.15 uur worden de kleuters (groep 1 en 2) aan het hek afgeleverd door ouders. De leerkrachten staan klaar uw kind(eren) op te vangen en te verwelkomen.
Om 8.30 zijn de groepen 3 t/m 5 welkom, zij worden bij het hek opgevangen en kunnen hierna zelfstandig via de hoofdingang naar hun eigen lokaal lopen.
Om 8.45 zijn de groepen 6 t/m 8 welkom, zij worden bij het hek opgevangen en kunnen hierna zelfstandig via de hoofdingang naar hun eigen lokaal lopen.
Om 14.30 uur zullen de kleuters op het plein staan en worden weer door de leerkracht naar u begeleid buiten het hek. Op woensdag zal dit om 12.00 uur zijn.

Om 14.45 uur is de middenbouw uit (groep 3 t/m 5) Op woensdag zal dit om 12.15 zijn. Leerkrachten verzamelen op het plein en geven de kinderen aan u mee (buiten het hek).
Om 15.00 uur is de bovenbouw (groep 6 t/m 8) uit. Op woensdag is dit om 12.30 uur.De leerkrachten lopen mee naar het plein. Mochten er bovenbouw leerlingen met ouders vanuit de midden- of onderbouw mee naar huis moeten dan mogen zij om 14.30 of 14.45 naar huis. Dit zodat u als ouder niet hoeft te wachten.

Kinderen in verschillende bouwen. 

Gezinnen met kinderen in verschillende bouwen brengen hun kind in het tijdslot voor het jongste kind. Broers en zussen uit midden- en bovenbouw kunnen daarbij direct door naar binnen lopen.
Het is van belang dat het afscheid nemen aan het hek van korte duur is. Dit om de doorstroom te kunnen garanderen voor alle ouders van de onderbouw. Onze naschoolse opvang vanuit Dak en 2Samen blijven mee werken met ons rooster.

Onze vakdocenten mogen weer de school in 

Muziek, schrijfdans, handarbeid en kunstlessen worden hervat.

alle data zijn onder voorbehoud

De schoolkalender voor komend schooljaar zal komende week op de website te vinden zijn. Alle hierin genoemde data zijn onder voorbehoud. Deze worden naar de geldende richtlijnen van het RIVM en PO raad aangepast indien nodig. 

Voor dit schooljaar geldt dat alle uitjes/ schoolreisjes en de werkweek zijn geschrapt. 
Gelukkig hebben wij kunnen regelen dat er voor groep 8 wel een spetterende afscheidsavond zal zijn in theater De Regentes. Ouders van groep 8 krijgen hier tijdig alle informatie over. Deze avond zal op 14 juli gaan plaatsvinden. 

10 juli krijgen alle kinderen een alternatief rapport mee naar huis. 
Er kunnen dit schooljaar geen oudergesprekken meer plaatsvinden. Mocht u een virtueel oudergesprek nodig achten met de leerkracht van uw kind of de internbegeleider dan kunt hier een afspraak voor maken via MSI.

Een bijzondere groep 8

in een bijzondere tijd

Helaas kan de werkweek natuurlijk niet doorgaan dit schooljaar.Maar dat het een bijzonder afscheid wordt staat vast. Deze groep 8 maakt geschiedenis voor de school. Dit gaan zij in de week van 6 juli vastleggen.. Hoe? dat blijft nog even een verassing.

Bekijken
Aanmelden

Hoe gaan wij om met de Cito toetsen

Toetsen groep 3 t/m 7


Na een lange periode van thuiswerken vinden we het van groot belang om te bepalen op welk niveau de kinderen zich bevinden op het gebied van taal, lezen en rekenen.
Normaal gesproken nemen we daarvoor de Cito E-toetsen (eind toetsen) af in de weken na de meivakantie.
We hebben er bewust voor gekozen om deze toetsweken te verplaatsen naar de week van 15 juni en de week van 22 juni.
De uitslagen van de toetsen vormen voor ons een mooi uitgangspunt om ons onderwijs in het nieuwe schooljaar goed op iedere leerling af te kunnen stemmen.
De kinderen krijgen de grafiekjes met uitslagen van deze toetsen mee met hun verslag op vrijdag 10 juli.

Entreetoets groep 7 (volgend schooljaar groep 8)
De entreetoets voor groep 7, die oorspronkelijk afgenomen zou worden voor de meivakantie, is verplaatst naar de week van 12 t/m 15 oktober 2020.
Dat betekent ook dat het tijdpad overstap naar het VO voor groep 8 er anders uit zal zien.
De entreetoets helpt ons om samen met de visie van de leerkracht en de ontwikkelingen van de leerlingen van de afgelopen jaren tot een gedegen advies te komen.
De leerlingen krijgen hun advies in de week van 16 november 2020.
Het nieuwe tijdpad voor schooljaar 2020-2021 is binnenkort te vinden op onze website.

Inleveren geleend schoolmateriaal

Laptops en schoolboeken

Wij zijn aan het kijken hoe wij het werken met Teams vanuit Office 365 kunnen blijven vormgeven in de bovenbouw. Hier hoort u komend schooljaar meer over. Vanaf 8 juni geven wij geen onderwijs op afstand meer. Wij willen u vragen om de geleende laptops vanuit school deze week te retourneren.
Zou u de inloggegevens en wachtwoorden willen verwijderen voordat u de laptop inlevert. Indien de laptop in goede staat is ingeleverd bij de leerkracht ontvangt u een MSI bericht van Eric Kandhai dat het contract vernietigd is.

Wij missen nog veel geleende rekenboeken. Zou u deze aan uw kind(eren) willen meegeven. 

Gym

De groepen krijgen weer gym volgens ons oude rooster. De kinderen mogen nog niet douchen na de gymles.

Bovenbouw 1 zal op dinsdag tegelijk met de kleuters naar school komen. Dit is om 8.15 uur. Zij lopen dan zelfstandig naar het gymlokaal.
Bovenbouw 2 zal op donderdag om 8.15 naar school komen. Ook zij lopen direct naar de gymzaal.

Kom lopend naar school

Het verzoek is om de kinderen niet op de fiets naar school te laten komen als u binnen een straal van 1 kilometer woont. Wij willen zo min mogelijk fietsen stallen op het plein bij de nooduitgang. Indien uw kind echt op de fiets naar school moet komen dan zal hij/zij zelfstandig de fiets in de fietsenstalling moeten plaatsen.

 

Eten en drinken

Trakteren

Er zal op worden gelet dat iedereen goed de handen wast bij het bereiden en eten van fruit/lunch. Geef uw kind dus fruit/lunch mee waaraan zo weinig mogelijk geschild of uitgepakt hoeft te worden. Kinderen mogen geen voedsel delen en trakteren en/of het rondgaan door de klassen is niet toegestaan. De leerkracht zal op gepaste wijze aandacht besteden aan de jarige! Tijdens de eetmomenten zitten de kinderen aan hun eigen tafeltje, ook in de onderbouw.

Lees verder

Schoonmaak

Zal zorgvuldig en vaak gebeuren.


Omdat virussen op oppervlakten kunnen overleven zullen we de oppervlakten die met de handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen en laptops worden vaak gereinigd; deels door de leerlingen zelf, deels door de leerkrachten en het schoonmaakpersoneel.

Vakanties 

2020-2021

De vakanties en margedagen voor komend schooljaar kunt u vinden in de agenda van Mijn School Info.