Nieuwsbrief Valkenbos

Agenda:  
9 t/m 13 november: week van de mediawijsheid
16 t/m 20 november: adviesgesprekken groep 8 (1 ouder met leerling per gezin)

Covid-19

Aangescherpte maatregelen

nieuwe maatregelen

Dinsdag heeft het kabinet laten weten om voor de komende twee weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Het risico om besmet te raken blijft hoog. Dus het volhouden van de maatregelen is cruciaal. Daarbij gaat het onder andere over het thuisblijven en testen bij klachten, drukte vermijden en afstand houden. Ook is vanaf 4 november 22.00u de maximale groepsgrootte buiten beperkt tot twee personen.

Buiten schoolterrein
Bij alle maatregelen die tot nu toe genomen zijn, gelden er voor het onderwijs specifieke regels die betrekking hebben op het schoolgebouw en het schoolterrein.
Buiten het schoolterrein gelden echter de landelijke maatregelen. Dat betekent dat alle ouders zich moeten houden aan de maximale groepsgrootte van twee  en dat er 1,5 meter afstand gehouden moeten worden als zij bijvoorbeeld rondom de school staan. Wij hopen dat iedereen zich hier aan houdt. Als school zijn wij niet verantwoordelijk dit te handhaven.

Hybride onderwijs

gekoppeld aan de enquête

Wij hebben de uitslag van de enquête over de afgelopen lockdown periode geanalyseerd. Wij willen u hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête en nemen uw tips en tops serieus. Onze grootste leerpunten vanuit de enquête zijn:

* alleen werken vanuit office 365 Teams.
* als wij weer met lesbrieven gaan werken zal het meer gestructureerd zijn. Daarbij kunt u o.a. denken aan meer feedback van de leerkrachten.

Momenteel zijn wij druk bezig hybride onderwijs beter vorm te geven. Mocht uw kind in quarantaine moeten en niet ziek zijn, dan kunnen wij online onderwijs bieden.
Het aanbod zal per leeftijdscategorie verschillend zijn. Wij hebben de centrale leeromgeving (basispoort) opengesteld voor thuisonderwijs. Zo kunnen de kinderen vanuit huis met een aantal methodes werken die zij gewend zijn. Ook Rekentuin en Taalzee staan open voor thuis. Voor de bovenbouw is tevens online ons kosmisch onderwijs beschikbaar. Mocht er zich een situatie voordoen waarbij uw kind(eren) vanuit huis moet(en) werken dan kunt u via de leerkracht van uw kind de inloggevens opvragen. 

Amerikaanse dag

Amerikaanse dag

burgerschap

Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21ste -eeuwse samenleving is het
belangrijk dat het leren en ontwikkelen van deze vaardigheden een plek krijgt binnen het huidige moderne montessori onderwijs. Hieronder valt:
creativiteit
kritisch denken
probleem oplosvaardigheden
communiceren
samenwerken
sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering 
Wij verbinden deze factoren in kosmische onderwijs. Hierbinnen besteden wij veel aandacht aan onze samenleving die complexer is geworden. Wij leven samen in een wereld met verschillende groepen met uiteenlopende culturele, etnische en religieuze achtergronden. Dit betekent dat kinderen en jongeren andere vaardigheden en competenties nodig hebben willen zij van waardevolle betekenis kunnen zijn in deze vernieuwde maatschappij.

Op school willen wij hier per schooljaar, naast onze vaste lessen die elke week op het rooster staan, school of bouwbrede lesdagen aan gaan besteden. Afgelopen maand hebben wij de Wereldvrededag gevierd en donderdag 12 november heeft de bovenbouw een Amerikaanse dag.  Op deze dag worden verschillende thema's zoals: geloof, samenleving en natuur behandeld. In de loop van het schooljaar volgen er meer thematische dagen.

Feestdagen

De vieringen van onze feestelijke decembermaand zullen wij anders vormgeven dan voorgaande jaren. Dit in verband met de maatregelen rondom Covid-19. Wij gaan er voor zorgen dat het voor de kinderen net zo gezellig zal zijn als voorgaande jaren op school.

Ooievaarspas

voor december scannen

Vergeet niet uw ooievaarspas te laten scannen bij de administratie om de tegemoetkoming in de vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro per leerling gefinancierd te krijgen. Let op: daarvoor moeten de Ooievaarspassen vóór de kerstvakantie worden gescand. Vanaf januari 2021 is dat niet meer mogelijk.  

Overblijven op school

Om het overblijven op school goed en veilig te laten verlopen werken wij samen met medewerkers van 2Samen. 
U zult begrijpen dat dit kosten met zich meebrengt. De bijdrage voor de TSO (tussen schoolse opvang) is daarom niet vrijwillig. Mocht u de bijdrage nog niet hebben betaald verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Indien dit financiële problemen voor u oplevert dan kunt u contact opnemen met onze administratie. 

Openbare Montessorischool Valkenbos | Cederstraat 29, 2565 JM Den Haag | 070-3600377 | info@valkenbos.net