Medezeggenschapsraad (MR)

Openbare Montessorischool Valkenbos

De Medezeggenschapsraad is een beleidsorgaan. Het beleid van de school is de manier waarop en met welke middelen de school haar doel tracht te bereiken.

De Medezeggenschapsraad is het officiële overlegorgaan voor het “Bevoegd Gezag “ (het Bestuur van “De Haagse Scholen”) wanneer het om beleid en overige zaken gaat die de school betreffen. In de praktijk vertegenwoordigt de directeur van de school het “Bevoegd Gezag”. De Medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders c.q. verzorgers en voor de andere helft uit personeel.

De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar. Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen binnen ons bestuur worden vertegenwoordigd.

De Medezeggenschapsraad heeft met betrekking tot de te bespreken onderwerpen de ene keer adviesrecht en de andere keer instemmingsrecht. Verder heeft de Medezeggenschapsraad recht op informatie van het “Bevoegd Gezag” en het recht op overleg en initiatief. Deze rechten staan omschreven in het reglement.

De notulen van de MR-vergaderingen worden op de website geplaatst. In de hal is een speciale ‘Medezeggenschapsraad Brievenbus’ opgehangen, waarin alle ouders vragen en opmerkingen voor de MR kunnen achterlaten.