Medezeggenschapsraad (MR)

Openbare Montessorischool Valkenbos

De Medezeggenschapsraad is een beleidsorgaan. Het beleid van de school is de manier waarop en met welke middelen de school haar doel tracht te bereiken.

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van leerlingen, ouders en het personeel van een individuele basisschool. De MR heeft hiervoor een wettelijke instemmings- en adviesbevoegdheid om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid en bestuur van de school. Het heeft instemmingsrecht in zaken zoals de vaststelling van de onderwijstijd, voorzieningen voor de leerlingen en veranderen van de grondslag van de school.
Daarnaast heeft de MR een gevraagde en ongevraagde adviesbevoegdheid over allerlei bestuurs- en beleidsmatige zaken die de school betreffen. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een medezeggenschapstatuut en een medezeggenschapsreglement
De MR is tevens een klankbord en aanspreekpunt voor ouders en personeel. Zij staat open voor uw ideeën, suggesties en verbeteringen. Heeft u suggesties voor verbeteringen of zijn er zaken die volgens u anders moeten, aarzel dan niet om contact met de MR op te nemen via mrvalkenbos@gmail.com.

De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2019-2019 is als volgt:
Oudergeleding:
Joost Veldt (vader van Merle, Thomas)
Marjolijn van Schelt (moeder van Hilde)
Nadira Saab, (moeder van Joaquin en Mirco)

Leerkrachten:
Eric Kandhai (bovenbouw)
Brigit Schutt (onderbouw)
Sandra Kramp (intern begeleider)

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Alle ouders en leerkrachten kunnen als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn, bijvoorbeeld omdat een of meer onderwerpen die op de agenda staan uw interesse hebben. Het is voor toehoorders niet mogelijk vragen te stellen tijdens de vergadering, maar na afloop is gelegenheid om de oudergeleding van de MR te spreken. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om, als ouder of leerkracht, een punt op de agenda te zetten door het agendapunt met toelichting ten minste een (1) week voor aanvang van de vergadering naar mrvalkenbos@gmail.com te sturen. U kunt via dit mailadres ook de agenda en vastgestelde notulen aanvragen.

Vergaderdata 2019-2020:
19 september 2019
10 oktober 2019 (algemene ouderavond)
14 november 2019
12 december 2019 ( onder voorbehoud)
9 januari 2020
6 februari 2020
19 maart 2020
22 april 2020
25 juni 2020

De notulen van de MR-vergaderingen worden op de website geplaatst. In de hal is een speciale ‘Medezeggenschapsraad Brievenbus’ opgehangen, waarin alle ouders vragen en opmerkingen voor de MR kunnen achterlaten.